Interview rad van Crailo

Ingeborg Vos 12-01-2021 1443 keer bekeken

In het ambitiedocument Buurtschap Crailo zijn vijf pijlers benoemd: buurtschap, focus op het buitenleven, samenhangend ecosysteem, energiepositief en materiaalbewust en innovatief ondernemerschap.

De gemeenteraden hebben deze pijlers vastgesteld als de dragers voor de ontwikkeling van een duurzaam en toekomstbestendig buurtschap Crailo.

Aan de hand van 12 thema’s zijn de ambities van de vijf bovengenoemde pijlers SMART gemaakt. De koppeling tussen de vijf pijlers en de 12 thema’s noemen we het rad van Crailo.

Na ons vierluik over de bouwstenen mobiliteit, ecologie, identiteit en energie (zie elders op deze website), interviewen wij aan het begin van het nieuwe jaar Verali von Meijenfeldt, adviseur duurzaamheid bij Arcadis, over het rad van Crailo.

Verali vertelt dat er in 2017 een ambitiedocument is opgesteld om de ambities voor buurtschap Crailo in te verwoorden. De vijf pijlers die daarin benoemd zijn, zijn door de drie gemeenteraden onderschreven. De vijf pijlers zijn buurtschap: Crailo wordt een plek voor ontmoeting om je als bewoner en bezoeker verbonden te voelen. De tweede pijler is focus op het buitenleven: recreatie, actief bezig zijn, weinig auto’s maar je te voet of per fiets verplaatsen. Kortom een actieve en gezonde levensstijl nastreven. De derde pijler is een samenhangend ecosysteem met een focus op biodiversiteit, balans tussen natuur, mens en dier. Het versterken van de natuur die al aanwezig is. De vierde pijler gaat over energiepositief en materiaalbewust. Buurtschap Crailo wordt een energieleverend gebied, materialen zijn recyclebaar, waardoor er weinig afval ontstaat. Tot slot is de vijfde pijler: innovatief ondernemerschap, gericht op het bedrijfsleven, nieuwe bedrijven die verbonden worden met bewoners.

Uniek gebied met unieke kenmerken
Verali kwam op het moment van de planvorming aan boord, zo’n twee jaar geleden. Zij heeft, samen met collega’s de vertaalslag van het ambitiedocument naar het rad van Crailo gemaakt. Verali: ‘in die vijf pijlers zitten verschillende onderwerpen. Deze zijn uit elkaar gehaald en verwoord in 12 voor het buurtschap belangrijke thema’s (*). Soms spreken bepaalde punten elkaar tegen en kun je niet overal 100% op scoren, bijvoorbeeld ecologie en zonnepanelen kunnen tegenstrijdig zijn. Dan is afgewogen welk onderwerp het meest belangrijk is’. Soms is een keuze makkelijk: Crailo is van nature een waterarm gebied en voor het behoud van bestaande ecosystemen, is weinig water een voorwaarde. Mooi is dat keuzes zijn gemaakt samen met omwonenden en belangstellenden, in vier participatiegroepen zijn de onderwerpen besproken en gewogen. Het rad is dus samen met de omgeving tot stand gekomen!

Bouwstenen
Waarom is de keuze gevallen op de vier bouwstenen: mobiliteit, ecologie, identiteit en energie? Verali vertelt dat dit de thema’s zijn die na analyse volgens het rad van Crailo het meest relevant bleken en deels gebaseerd zijn op kwaliteiten die er al zijn, bijvoorbeeld identiteit (historie) is al in het gebied aanwezig. Daarnaast vinden we het belangrijk om op het gebied van energie klaar te zijn voor de toekomst (klimaatakkoord 2050). En wat bereikbaarheid betreft: als je de natuurlijke kwaliteit van het gebied maximaal wilt benutten, moet je ecologie/biodiversiteit de ruimte geven en het principe hanteren dat de auto te gast is. Je stimuleert dan dat mensen zich lopend en fietsend door het gebied begeven, wat natuurlijk een win/win situatie biedt richting gezondheid van bewoners. Het buurtschap Crailo is geen hoog binnenstedelijk gebied waardoor het principe van (deel)auto’s niet vanzelfsprekend is, maar wel een belangrijk ambitieniveau.

Wat vinden toekomstige bewoners/bedrijven hiervan terug in het gebied?
Het moet een buurtschap worden waarin de natuur naar voren komt. Een wijk waarin je naar buiten ‘getrokken’ wordt om te lopen en te fietsen en waar je kunt genieten van het groene karakter. Bij de private kavels komen bijvoorbeeld geen schuttingen, maar groene omheiningen. Wat bereikbaarheid betreft gaan toekomstige bewoners zien, dat op loopafstand een mobiliteitshub ter beschikking staat. Bij deze hub staat de (deel) auto /fiets/scooter en kun je je pakketjes op een pakketpunt ophalen. Er komen geen doorgaande wegen om hard rijden te ontmoedigen. Het wordt een wijk waar je je kinderen veilig buiten kunt laten spelen. Wat energie betreft ga je zien dat er elektriciteit wordt opgewekt m.b.v. zonnepanelen. Het is een bosrijk gebied waardoor het niet mogelijk is om op alle daken zonnepanelen te plaatsen. Daarom komen er op de mobiliteitshub, de buurthubs en op de een pergola langs de ecowal zonnepanelen, waar extra elektriciteit voor het buurtschap wordt opgewekt. Er wordt zeer efficiënt gebruik gemaakt van de ruimte, er komen functies waar men gezamenlijk gebruik van kan maken.

Toetsmiddel
In de volgende fase, de realisatiefase, blijft het rad een toetsmiddel en procesinstrument om op de achtergrond het overzicht te behouden. Ook in de gebruiksfase, wordt het rad van Crailo een soort peilstok om te beoordelen en indien nodig te herijken.

 Verali von Meijenfeldt (Arcadis)

 

Cookie-instellingen