Ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo ca. ter inzage

Ingeborg Vos 14-01-2021 2501 keer bekeken

Het ontwerp bestemmingsplan ligt, samen met het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’, van 15 januari t/m 25 februari a.s. ter inzage.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal bevat het plan 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het ontwerp bestemmingsplan c.a. bevat naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies op welke plaats mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. De regels voorzien ook in zaken als de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen ontwerp bestemmingsplan c.a. opgesteld en brengen dit nu in procedure.

Dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat de gemeente extra regels kan stellen die er voor zorgen dat het bestemmingsplan dynamisch is, en voor de duur dat het bestemmingsplan geldig is (20 jaar) voor een aantal specifieke onderdelen kan worden aangepast. Voor buurtschap Crailo heeft de gemeente extra ambities gesteld op het gebied van mobiliteit (auto te gast) en biodiversiteit (natuurinclusief bouwen). Deze beleidsregels zijn apart toegevoegd en worden samen met het bestemmingsplan vastgesteld.

Inzien
Van 15 januari t/m 25 februari a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan, met de hierbij behorende stukken, ter inzage. Op deze wijze kunt u kennis nemen van de plannen voor het buurtschap.

Het inzien van de stukken is op twee manieren mogelijk.

Op papier
Op het gemeentehuis van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren kunt u de geprinte stukken inzien. Check bij de gemeente of het nodig is om vooraf een afspraak te maken.

Digitaal
Daarnaast zijn de stukken ook digitaal in te zien. Hieronder treft u de linkjes aan naar het ontwerp bestemmingsplan van elk van de drie gemeenten:

Gemeente Gooise Meren 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1942.BPChwCrailo-on01  

Gemeente Hilversum
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-on01

Gemeente Laren
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-On01

Indienen zienswijzen / inspraakreacties
Binnen de periode van zes weken is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken. Zie de informatie van de gemeenten over de mogelijkheden hiertoe.

Besluitvorming gemeenteraden
Als de zienswijzen / inspraakreacties waar nodig zijn verwerkt worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming aan de drie gemeenteraden voorgelegd. Zij nemen rond de zomer een gezamenlijk besluit hierover.

De colleges besluiten in het voorjaar over de vaststelling van de hogere grenswaarden en de beleidsregels.

Woningen
Een vraag die vaak aan ons wordt gesteld is wanneer de eerste woningen verkocht gaan worden. Naar verwachting zal dat op z’n vroegst in 2022 zijn. Eerst moet het bestemmingsplan gereed zijn en het terrein moet klaargemaakt worden om te kunnen bouwen.

Initiatieven
Binnen het buurtschap is ook ruimte voor initiatieven. Dit kan zowel op het gebied van wonen alsook bedrijvigheid zijn. In het tweede kwartaal van 2021 organiseren wij een bijeenkomst om nadere toelichting te geven op het initiatievenbeleid voor buurtschap Crailo. 

 

Cookie-instellingen