Bestemmingsplan

In maart 2020 hebben de drie gemeenteraden het stedenbouwkundig- en landschapsplan vastgesteld.
Dat was het startschot voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan, samen met het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van Buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal omvat het plan 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het bestemmingsplan bevat naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies bij de verschillende bestemmingen op de kaart mogelijk zijn.
Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. Daarnaast laat het ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de drie gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Laren), voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.

Verbrede reikwijdte
Dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit betekent dat de gemeente extra regels kan stellen die er voor zorgen dat het bestemmingsplan dynamisch is, en voor de duur dat het bestemmingsplan geldig is (20 jaar) voor een aantal specifieke onderdelen kan worden aangepast. Voor Buurtschap Crailo heeft de gemeente extra ambities gesteld op het gebied van mobiliteit (auto te gast) en biodiversiteit (natuurinclusief bouwen). Deze beleidsregels zijn apart toegevoegd en zijn samen met het bestemmingsplan vastgesteld.

Ter inzage
In de periode van 15 januari t/m 25 februari 2021 heeft het bestemmingsplan Buurtschap Crailo en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen.

Vaststelling bestemmingsplan
Op 7 juli 2021 hebben de drie gemeenteraden het bestemmingsplan Buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Een historische stap is hiermee gezet.

Moties 
De drie gemeenteraden hebben een vijftal gelijkluidende moties aangenomen.
De onderwerpen van deze moties zijn de verdeling sociale huurwoningen (evenwichtige mix voor kleine huishoudens en gezinnen), aanvullend onderzoek naar de definitieve hoogte van de ecowal, beperken schadelijke houtrook, controle op groen in kavelpaspoorten en het borgen van duurzame doelgroepen (met name middenduur).

Amendementen
De raad van Gooise Meren heeft daarnaast nog een drietal amendementen aangenomen. Deze gaan over het maximaliseren van het aantal wooneenheden, vastleggen balans wonen-werken en het vergroten van de bufferzone Anne Franklaan / Roodborstlaan inclusief begrenzing ondergeschikte bouwdelen. 

Vervolg
Het besluit over de vaststelling van de bestemmingsplannen wordt door alle drie de gemeenten apart bekendgemaakt via de hiervoor gebruikelijke kanalen waaronder de Staatscourant en hun eigen website. 

De door de gemeenteraden vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan -zoals vastgelegd in de reactienota en omschreven in de aangenomen amendementen- zijn inmiddels verwerkt in de definitieve bestemmingsplannen.

Op 12 augustus 2021 hebben de gemeenten de formele kennisgevingen hiervan gepubliceerd.
De drie bestemmingsplannen zijn op 13 augustus 2021 - door iedere gemeente apart -  gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl* en fysiek ter visie gelegd in de gemeentehuizen.

Tijdens de periode van tervisielegging van zes weken hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

*U kunt de bestemmingsplannen online inzien via de onderstaande linkjes:

Gemeente Gooise Meren
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1942.BPChwCrailo-va01

Gemeente Hilversum
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-va01

Gemeente Laren
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01

Bestemmingsplan onherroepelijk [1 februari 2023]
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 1 februari 2023 uitspraak gedaan over de bestemmingsplannen ‘Buurtschap Crailo’ die de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren in juli 2021 hebben vastgesteld.

Tegen deze bestemmingsplannen was door een aantal omwonenden beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij maakten zich zorgen over de gevolgen van de bestemmingsplannen voor de aanwezige natuur in het gebied, beschermde diersoorten en de negatieve gevolgen van de ontwikkeling van het buurtschap voor haar woon- en leefklimaat. Deze punten zijn op de zitting van 23 september 2022 behandeld.

De rechter heeft nu geoordeeld dat alle beroepsgronden ongegrond zijn. Bij de ontwikkeling van het gebied is voldoende rekening gehouden met de natuur.

Met deze uitspraak zijn de bestemmingsplannen ‘Buurtschap Crailo’ van de drie gemeenten onherroepelijk geworden. Hiermee is een belangrijke mijlpaal voor Buurtschap Crailo bereikt. De drie gemeenten en GEM Crailo zijn blij dat er nu na meer dan 1,5 jaar duidelijkheid is in verband met de voortgang van het project. ‘De ambitieuze ontwikkeling kan nu voortvarend verder‘ aldus de projectdirecteur van GEM Crailo Nanne Zwiep.

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

 

Cookie-instellingen