Plangebied

In december 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren samen besloten dat er een plan moet komen voor Crailo. Buurtschap Crailo: een nieuwe leefplek met een groen hart. 

Ambitiedocument
De gezamenlijke ambities zijn toen vastgelegd in het ambitiedocument buurtschap Crailo. Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 de entiteit GEM Crailo B.V. opgericht. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij is een Besloten Vennootschap die als een zelfstandige organisatie in opdracht van en namens de drie gemeenten de voorbereiding en uitvoering van de planontwikkeling begeleidt. De GEM heeft door middel van een Europese aanbestedingsprocedure Team C geselecteerd om de plannen voor Crailo vorm te geven. Team C betreft een samenwerkingsverband van SVP, Okra, Arcadis en bureau voor Gebiedscommunicatie waarin alle benodigde expertise is samengebracht.

Stedenbouwkundigplan
Samen met buren als de manege en het Goois Natuur Reservaat (GNR) alsook specialisten is hard gewerkt aan verdiepende onderzoeken om een concrete invulling te geven aan de ambities.
Resultaat is het stedenbouwkundig- en landschapsplan (december 2019), waarvan de verschillende elementen om invulling te geven aan de ambities elkaar versterken en samen een logisch geheel vormen.

Wij zijn trots op het resultaat. Het plan is toegesneden op een toekomst waarvan we niet geheel kunnen voorspellen hoe deze er uit komt te zien. Politiek/maatschappelijk turbulente tijden, de klimaatdoelstellingen en de snelle technologische ontwikkelingen op velerlei gebied maken dat het plan de nodige flexibiliteit moet kunnen bieden om toekomstbestendig te zijn.

Met het ambitiedocument als vertrekpunt is de lat voor buurtschap Crailo qua ambitieniveau hoog gelegd en nodigt het uit om het in wetten en gemeentelijk beleid voorgeschreven niveau in overeenstemming te brengen met de ambities. Het stedenbouwkundig- en landschapsplan maakt van deze uitnodiging dankbaar gebruik.

Speerpunten in het plan zijn een slimme mobiliteitsoplossing met toepassing van elektrische vervoersmiddelen, de keuzes met betrekking tot een energiepositieve ontwikkeling en een vergroting en versterking van de biodiversiteit. Bij dit alles zijn bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijke onderlegger geweest met als doel meer verbinding in de wijk te creëren en zo het buurtschap het gereedschap te geven om ook als een buurtgemeenschap te kunnen functioneren en daarmee onderscheidend te zijn.

Het bestuurlijk vaststellen van het stedenbouwkundig- en landschapsplan vormde een belangrijke mijlpaal in de planvorming voor Crailo maar niet het eindpunt. De bestuurlijke vaststelling door de gemeenteraden van de drie gemeenten heeft op 4 maart 2020 (positief) plaatsgevonden).

Participatie
GEM Crailo en Team C hechten veel waarde aan goede participatie om tot breed gedragen plannen te komen. Er zijn vele vormen van overleg geweest om de voor het plan belangrijke partijen bij de planvorming te betrekken. Dankzij de betrokkenheid en inbreng van o.a. de buurt, de kopersvereniging Anne Franklaan, GNR, de manege, de werkgroep duurzaamheid+ en de ateliergroep zijn belangrijke bouwstenen voor dit plan geleverd. Dit geldt ook voor de bureau’s die nadere onderzoeken hebben uitgevoerd voor de afzonderlijke thema’s zoals Companen voor wonen, Buck Consultants voor het onderdeel bedrijven, Merosch voor het onderdeel energie en Tauw voor het onderdeel biodiversiteit.

Ook is de inbreng van de accounthouders namens de gemeenten en de ambtelijke specialisten van grote waarde geweest om GEM Crailo te adviseren en te ondersteunen bij het maken van de keuzes in dit plan.

Bestemmingsplan
De vaststelling van het stedenbouwkundig- en landschapsplan was het startschot voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan, samen met het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal omvat het plan 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het bestemmingsplan bevat naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies bij de verschillende bestemmingen op de kaart mogelijk zijn.
Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. Daarnaast laat het ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Klik hier voor meer informatie over het bestemmingsplan.

Op de pagina's Wonen en Ondernemen leest u meer over de plannen voor dit gebied.

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

Cookie-instellingen