Belangrijke stap gezet in besluitvormingsproces bestemmingsplan

Ingeborg Vos 21-04-2021 1569 keer bekeken

In de periode van 15 januari t/m 25 februari 2021 heeft het bestemmingsplan buurtschap Crailo en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen. Dinsdag 20 april 2021 is er een belangrijke stap gezet in het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan buurtschap Crailo.

De colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben het bestemmingsplan met de milieueffectrapportage (MER), de reactienota op de zienswijzen en het beeldkwaliteitplan aangeboden aan hun gemeenteraad met het voorstel deze vast te stellen.

Daarnaast hebben de colleges de beleidsregel natuurinclusief bouwen en inrichten buurtschap Crailo en de beleidsregel mobiliteit en parkeren buurtschap Crailo vastgesteld. En, voor iedere gemeente afzonderlijk, het beluit hogere grenswaarden Wet geluidshinder.

Inspraak bij commissievergadering
De stukken worden binnenkort openbaar gemaakt op de websites van de drie gemeenten en de website van Crailo. Iedereen kan dan, mede op basis van de beantwoording in de reactienota zoals wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, inspreken bij de commissiebijeenkomsten.

Besluitvormingsproces gemeenteraden
Vanaf nu start er voor de drie gemeenteraden een intensief besluitvormingsproces waarin zij geïnformeerd worden over het bestemmingplan en het beeldkwaliteitplan, hun vragen kunnen stellen en uiteindelijk hun mening vormen. Dit alles ter voorbereiding op het slotdebat op woensdag 7 juli a.s. waarin iedere raad afzonderlijk besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitplan en de wijze waarop de inspraakreactie daar bij betrokken worden.

Cookie-instellingen