Herziening beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten

Ingeborg Vos 19-09-2022 1930 keer bekeken

Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo zijn in juli 2021 door de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren de benodigde bestemmingsplannen vastgesteld.

In de regels van dit bestemmingsplan is de voorwaarde opgenomen dat het bouwen van gebouwen alleen is toegestaan als daarbij voldoende maatregelen worden gerealiseerd in het kader van natuurinclusief bouwen en inrichten. Wanneer je voldoet aan ‘voldoende maatregelen in het kader van Natuurinclusief bouwen en inrichten’ wordt toegelicht in de beleidsregel 'Natuurinclusief bouwen en inrichten'. Op 30 augustus jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren de beleidsregel ‘Natuurinclusief bouwen en inrichten Buurtschap Crailo 2022’ vastgesteld. Hetzelfde gebeurde op 6 september jl. door de colleges van Hilversum en Laren.

Deze beleidsregel is een herziening van de eerste versie die op 20 april 2021 werd vastgesteld. De eerste versie was een voorlopige versie omdat het ecologisch advies voor de uitgebreide beleidsregel nog afgerond moest worden. Dat is inmiddels gebeurt.

Het ecologisch advies is opgenomen in het rapport ‘Natuurpuntensysteem natuurinclusieve bouw en inrichting Buurtschap Crailo’, van 18 oktober 2021 dat is opgesteld door advies- en ingenieursbureau Tauw.
In dit rapport is een puntensysteem uitgewerkt, waarmee bepaald kan worden wanneer je voldoet aan ‘voldoende maatregelen’ zoals bedoeld in het bestemmingsplan. De maatregelen zijn weergegeven op verschillende ‘menukaarten’. Voor elk gebouwtype is er een menukaart met maatregelen geschreven, bestaande uit beplanting, habitatmaatregelen en dierenverblijfplaatsen, die specifiek aansluiten bij het gebouwtype, het natuurdoeltype, de doelsoort van de ‘big five van Crailo’ en beschermde soorten zoals die blijken uit het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan. Op basis van het gebouwtype en de groottecategorie kan het aantal natuurpunten vastgesteld worden dat minimaal behaald moet worden.

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw moet een aantal maatregelen uit de menukaart kiezen waarmee hij minimaal voldoende punten behaalt volgens de beleidsregel. Het bestemmingsplan schrijft voor dat de gekozen maatregelen in een ‘realisatieplan natuurinclusief bouwen en inrichten’ worden opgenomen. Daaruit moet blijken dat deze maatregelen uiterlijk binnen twee jaar na start bouw zijn gerealiseerd en hoe deze duurzaam, voor tenminste 30 jaar, in stand worden gehouden en beheerd. Dit plan wordt samen met de omgevingsvergunning ingediend.

Linkje per gemeente naar beleidsregel Natuurinclusief bouwen en inrichten

Gooise Meren
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR681407

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-419787.html

Hilversum
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR681377

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-418105.html

Laren
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR681201

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-408504.html

Cookie-instellingen