Hoe ziet het vervolgproces bestemmingsplan eruit?

Ingeborg Vos 02-03-2021 2701 keer bekeken

De afgelopen zes weken hebben het ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo met de milieu effectrapportage (MER), het ontwerp beeldkwaliteitplan, de ontwerpbesluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’

ter inzage gelegen bij de drie gemeenten. De sluitingstermijn voor het indienen van zienswijzen was 25 februari jl.

Binnengekomen zienswijzen
GEM Crailo gaat de zienswijzen die binnen zijn gekomen verzamelen en indelen per categorie, zodat er één overzicht komt.

Vervolgens wordt door de ambtenaren van de drie gemeenten, de GEM en haar adviseur Team C per zienswijze, voor zover nodig, een reactie gegeven. Daarbij wordt beoordeeld of de zienswijze aanleiding geeft om de stukken die voor definitieve besluitvorming worden voorgelegd te wijzigen ten opzichte van de ontwerpstukken die ter visie hebben gelegen.

Reactienota
Alle zienswijzen en de reacties daarop worden opgenomen in een reactienota. Deze reactienota is onderdeel van de stukken waarover de definitieve besluitvorming plaatsvindt en geeft inzicht in hoe de ingebrachte zienswijzen bij de definitieve besluitvorming betrokken zijn.

Colleges van burgemeester en wethouders
Eind april besluiten de drie colleges van burgemeester en wethouders of het bestemmingsplan buurtschap Crailo en het beeldkwaliteitplan kunnen worden aangeboden aan de drie gemeenteraden door middel van een raadsvoorstel.
De colleges besluiten dan zelf over de vaststelling van de besluiten hogere grenswaarden Wet geluidhinder en de twee beleidsregels.

Inspraak bij commissie vergadering
Na de aanbieding van het raadsvoorstel door de colleges aan de drie gemeenteraden komen de stukken openbaar op de websites van de drie gemeenten en Crailo te staan. Iedereen kan dan op basis van de beantwoording zoals wordt voorgelegd aan de gemeenteraad inspreken bij de commissie vergaderingen c.q. gesprekken.

Besluitvormingsproces gemeenteraden
Vervolgens start een intensief besluitvormingsproces met de drie gemeenteraden waarin zij geïnformeerd worden over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan, vragen kunnen stellen, hun mening kunnen vormen etc. Dit alles ter voorbereiding van een gelijktijdige raadsvergadering (elke raad apart maar op een zelfde datum en tijdstip begin juli 2021) waarin besloten wordt over het vaststellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan met inbegrip van de aanvullende inspraakreacties. Direct na de besluitvorming worden alle indieners van de zienswijzen geïnformeerd.

Cookie-instellingen