Gemeenteraden unaniem akkoord met bestemmingsplan buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 08-07-2021 1496 keer bekeken

Op 7 juli 2021 hebben de drie gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Een historische stap is hiermee gezet.

Hoewel het om een gezamenlijk plan gaat voor het hele buurtschap hebben de drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen bestemmingsplan met daarbij de milieueffect rapportage en het beeldkwaliteitplan vastgesteld.

Deze bestemmingsplannen zijn nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal maakt het plan de realisatie van 590 woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid mogelijk.

De bestemmingsplannen bevatten naast de regels een verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven aan welke functies bij de verschillende bestemmingen op de kaart mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken, bedrijven, horeca, voorzieningen etc. Daarnaast laat het ook zien welke voorwaarden er gelden bij het gebruik van de gronden, zoals de maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen.

Moties en amendementen
De drie gemeenteraden hebben een vijftal gelijkluidende moties aangenomen.
De onderwerpen van deze moties zijn de verdeling sociale huurwoningen (evenwichtige mix voor kleine huishoudens en gezinnen), aanvullend onderzoek naar de definitieve hoogte van de ecowal, beperken schadelijke houtrook, controle op groen in kavelpaspoorten en het borgen van duurzame doelgroepen (met name middenduur).

De raad van Gooise Meren heeft daarnaast nog een drietal amendementen aangenomen. Deze gaan over het maximaliseren van het aantal wooneenheden, vastleggen balans wonen-werken en het vergroten van de bufferzone Anne Franklaan / Roodborstlaan inclusief begrenzing ondergeschikte bouwdelen. Projectdirecteur Jan Nieuwenhuizen is blij en trots met deze vaststelling. Hij kan goed uit de voeten met de aangenomen moties en amendementen.

Buurtschap
Nu de bestemmingsplannen zijn vastgesteld is er een grote stap gezet om de verdere ontwikkeling van het buurtschap mogelijk te maken. Zo komen er in het nieuwe buurtschap Crailo totaal 590 woningen, waarvan een derde (33%) sociale woningen worden. De andere aantallen vallen voor een deel in het middensegment (27%) en in het dure segment (40%). De helft van het gebied (54%) wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is daarnaast ook 5 hectare terrein beschikbaar voor bedrijven.

Door elementen als biodiversiteit, het energiepositief ontwikkelen van het gebied, een eigen mobiliteitsconcept, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ecowal maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar, waar de drie betrokken gemeenteraden om hebben gevraagd.

Vervolg
Het besluit over de vaststelling van de bestemmingsplannen wordt door alle drie de gemeenten apart bekendgemaakt via de hiervoor gebruikelijke kanalen waaronder de Staatscourant en hun eigen website.

De door de gemeenteraden vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan -zoals vastgelegd in de reactienota en omschreven in de aangenomen amendementen- worden verwerkt in de definitieve bestemmingsplannen. Deze worden aansluitend gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en fysiek ter visie gelegd. Na de publicatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in een periode van 6 weken beroep aan te tekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Cookie-instellingen